Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor workshops en programma’s met open inschrijving van Leiderschap met impact

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
1.1.   Leiderschap met impact (LMI): de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Leiderschap met impact
1.2.   gevestigd aan de Bloemendaalseweg 289, 2051GG Overveen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, Amsterdam onder KvK-nummer 34101232
1.3.   klant/deelnemer/opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met LMI een overeenkomst sluit.
1.4.   overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en LMI.

Artikel 2 Algemeen

2.1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op workshop- en programma-overeenkomsten tussen LMI en de klant met open inschrijving. Voor activiteiten van LMI op het gebied van incompany maatwerktrajecten, businesscoaching en advisering gelden andere algemene voorwaarden

2.2.   De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3.   Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4.   Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. LMI en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Uitvoering van de opdracht

3.1.   LMI draagt er zorg voor dat de opleidings- en trainingsactiviteiten geschieden conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

3.2.   Na afloop van de training ontvangt de deelnemer/opdrachtgever een evaluatieformulier. LMI zal dat gebruiken om de opleidingen en trainingen waar nodig te verbeteren.

Artikel 4 – Aanbod

4.1.   LMI biedt het aanbod via de website aan.

4.2.   Het aanbod omvat een zo volledig mogelijke omschrijving van programma’s.

4.3.   In de bevestiging die de deelnemer ontvangt staat een selectie uit deze algemene voorwaarden:

4.3.1. De wijze van uitvoering

4.3.2. De omstandigheden waaronder de activiteit niet doorgaat.

4.3.3. De betalingsvoorwaarden

4.3.4. De duur van de overeenkomst

Artikel 5 Inschrijving

5.1.   Alle aankondigingen en aanbiedingen van LMI zijn vrijblijvend.

5.2.   Aanmelden voor het programma kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail.

5.3.   Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

5.4.   LMI bevestigt per e-mail of brief separaat de inschrijving. LMI houdt het recht voor een inschrijving binnen 5 werkdagen na kennisname van de inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren.

5.5.   Door de inschrijving aanvaardt de deelnemer de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

5.6.   De deelnemer heeft het recht om binnen 14 werkdagen na aanmelding de overeenkomst zonder verdere kosten en verplichtingen te ontbinden. Bij aanmelding binnen vier weken voor aanvang geldt artikel 7.2.1.

5.7.   Aan informatie op www.leiderschap-met-impact.nl en andere online platforms of websites waarop uitingen van LMI zijn vermeld aangaande trainingen en opleidingen kunnen geen rechten worden ontleend.

5.8.   Mede wegens kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt LMI zich het recht voor het trainings- of opleidingsprogramma ten opzichte van de aankondiging zowel organisatorisch (bijvoorbeeld de locatie) als inhoudelijk (door bijvoorbeeld de actualiteit prominent te betrekken) aan te passen.

Artikel 6 Prijs en betaling

6.1.   De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief 21% BTW

6.2.   De prijzen voor workshops en programma’s die op de website staan of anderszins kenbaar zijn gemaakt, kunnen door LMI te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst voor de klant middels de website of anderszins kenbaar was.

6.3.   Het cursusgeld is voor de workshops en programma’s bij vooruitbetaling verschuldigd. LMI verzendt daartoe (mogelijk per email als pdf bestand) een factuur

6.4.   De opdrachtgever dient het verschuldigde cursusgeld te voldoen binnen 14 dagen na facturering.

6.5.   Bij niet tijdige en/of onvolledige betaling behoudt LMI zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname.

6.6.   Bij niet en/of onvolledige betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening, na een herinnering, over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 7 Annulering en wijziging

7.1.   De deelnemer aan een opleidingsactiviteit heeft het recht deelname aan een opleidingsactiviteit te annuleren.

7.2.   Bij annulering van een inschrijving door de opdrachtgever worden de volgende voorwaarden gehanteerd:

7.2.1. Tot vier weken voor aanvang kunt u kosteloos annuleren, tot twee weken voor aanvang ontvangt u 50% van het bedrag terug. Bij annulering na deze datum bent u het hele bedrag verschuldigd.

7.2.2. Tussentijdse beëindiging van deelname aan het programma leidt in beginsel niet tot restitutie van de door de deelnemer verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan.

7.3.   LMI heeft ook het recht een opleidingsactiviteit te annuleren. LMI zal de deelnemer daarover tijdig informeren.

7.3.1. indien de workshop onverhoopt geen doorgang mocht vinden door ziekte, overmacht of te weinig aanmelding zal LMI trachten binnen afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende training of opleiding. Indien een vervanging niet mogelijk is en LMI de opleiding of training annuleert zal LMI het cursusgeld nadat de melding is gedaan, binnen 14 dagen restitueren aan de deelnemer/organisatie. De deelnemer/organisatie heeft geen recht op schadevergoeding.

7.3.2. LMI behoudt zich het recht voor de locatie te veranderen.

Artikel 8 Vragen en Klachtenprocedure

8.1.   Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de programma’s worden door LMI beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst.

8.2.   Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door LMI geleverde opleidingen en trainingen dienen binnen uiterlijk 14 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan LMI kenbaar worden gemaakt. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de deelnemer geacht geen klachten te hebben. U ontvangt binnen tien werkdagen een bevestiging van de ontvangst van uw klacht met een toelichting over het vervolgtraject.

8.3.   Bij klachten trachten LMI en deelnemer gezamenlijk tot een voor beide aanvaardbare oplossing te komen.

8.4.   Indien deelnemer en LMI na overleg het niet eens worden over een bevredigende oplossing kunnen zij het geschil voorleggen aan het Nederland Arbitrage Instituut in Rotterdam.

8.5.   Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut in Rotterdam (Aert van Nesstraat 25 J/K, 3012 CA Rotterdam/Postbus 21075, 3001 AB Rotterdam Tel: +31-10-281 6969 E-mail: secretariaat@nai-nl.org)

8.5.1. Een verzoek om arbitrage dient te worden gedaan binnen een maand nadat partijen hebben geconstateerd geen bevredigende oplossing te hebben gevonden.

8.5.2. Het scheidsgerecht zal bestaan uit een arbiter

8.5.3. De plaats van arbitrage zal zijn gelegen in Haarlem

8.5.4. Samenvoeging van het arbitraal geding met een ander arbitraal geding zoals voorzien in art. 1046 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, is uitgesloten.”

8.5.5. Het oordeel van het NAI is voor LMI bindend en aan eventuele consequenties wordt na uitspraak binnen vijf werkdagen gevolg gegeven.

8.5.6. De klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld

8.5.7. De klacht zal worden geregistreerd en voor een periode van drie jaar worden gearchiveerd.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

9.1.   De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de aan de deelnemer verstrekte informatie (cursus- of opleidingsmateriaal) komen LMI toe.

9.2.   Alle door LMI in het kader van de opleiding of training aan opdrachtgever verstrekte informatie (cursus- of opleidingsmateriaal) is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de deelnemer of diens organisatie. Het is deelnemer, ongeacht de wijze daarvan, niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren. Het is deelnemer niet toegestaan om op basis van de door of namens LMI verstrekte informatie (cursus- of opleidingsmateriaal) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven, tenzij LMI daaraan voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.

Artikel 10 Geheimhouding en vertrouwelijkheid

10.1.LMI is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de klant de beschikking krijgt.

10.2.LMI heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de klant, na afloop van de overeenkomst, zonder verdere aankondiging te verwijderen en vernietigen

10.3.LMI dringt er bij collega-deelnemers op aan om alles wat zij van andere deelnemers horen, als vertrouwelijk te behandelen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1.LMI is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de deelnemer, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan LMI toe te rekenen tekortkoming, in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg is van het niet in acht nemen door LMI van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het verzorgen van het programma mag worden vertrouwd. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

11.1.1.  Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

11.1.2.  Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is LMI nimmer aansprakelijk.

11.1.3.  De door LMI te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door deelnemer te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door deelnemer geleden schade.

11.1.4.  De aansprakelijkheid van LMI voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is te allen tijde beperkt tot ten hoogste eenmaal het bedrag van het honorarium zoals LMI voor zijn werkzaamheden in het kader van het programma heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden voorafgaand aan de schade.

Artikel 12 Overige bepalingen

12.1.Partijen zullen eerst een beroep op het Nederlands Arbitrage Instituut doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

12.2. De rechtsverhouding tussen de klant en LMI is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.